Cùng với bro Hai Le. Chúng tôi đã tham gia dựng hình cho một số đối tượng cho advisors alliance trailer.