HEROSERI GAME – PROJECT
3D NFT Games, Multiverse of Gaming, Metaverse Integration.

Một dự án mà chúng tôi đã may mắn được tham gia với vai trò sản xuất Video Trailer cũng như 3D Modeling, sculpting, texturing & Shader cho một số nhân vật cho Heroseri Metaverse Game.
2D Concept, Story board by Client Amobear Game Studio.

3D CONCEPT FOR TRAILER CINEMATIC